สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ผูกพัทธสีมา วัดรัตนปัญญา May 24, 2015

คณะสงฆ์ในเขตแคลิฟอร์เนีย ร่วมงานสังฆกรรม ผูกพัทธสีมา โบสถ์ธรรมชาติ วัดรัตนปัญญา เมืองวินโดว์มา วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มีสาธุชนเดินทางไปร่วมบุญมากมายหลายร้อยคน มีคณะสงฆ์ในพิธี 62 รูป เมตตาสวดถอนโดย เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส เมตตานำสวดสมมติสีมาโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอสแองเจลิส

Read more

Birthday of Thomas Lao (May 23, 2015)

ขออนุโมทนาคุณโยมโทมัส เลา ได้พาลูกๆ และญาติมิตรมาทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดตน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง อายุมั่นขวัญยืน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง สาธุ  

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ (23 พฤษภาคม 2558)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันเสาร์ คุณโยมวิมาลา สุนทรวัชรินทร์ และครอบครัวสุนทรวัชรินทร์ทุกคน ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ท่านเจ้าภาพทุกผู้ทุกนาม ขอให้เจริญในจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบ ประกอบโดยธรรม ขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จ จงทุกประการเทอญ สาธุ (23 พฤษภาคม 2558)

Read more

One Day Retreat in the morning of every Saturday (May 23, 2558)

ภาพการปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat in the morning of every Saturday at Suddhavasa Buddhist Meditation Center, Riverside CA, USA (May 23, 2558)  

Read more

เทขอบปากหลุม ลูกนิมิตสีมา (May 22,2015)

ความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเทพื้นปากหลุมลูกนิมิต บริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ก่อนการเทพื้นและวางอิฐตัวหนอนรอบบริเวณรอบตัวอาคารต่อไป (ภาพ 22 พฤษภาคม 2558)     

Read more

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพรม (May 19, 2015)

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายพรม และถวายเพลในวันนี้ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ (19 พฤษภาคม 2558)  

Read more

เตรียมเทขอบหลุมลูกนิมิต (May 20, 0215)

ความคืบหน้าการก่อสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเตรียมเทพื้นรอบหลุมลูกนิมิต ก่อนวางตัวอิฐหนอนในบริเวณรอบๆ ตัวอุโบสถ เพื่อให้น้ำฝนสามารถซึมผ่านลงพื้นดินได้ ซึ่งคาดว่าจะเทหินกรวดและวางตัวหนอนในสองสามวันนี้ หลังจากติดปัญหาเรื่องฝนในอาทิตย์ที่ผ่านมา (ภาพ 20 พฤษภาคม 2558)

Read more

ประชุมติดตามงานภายในวัด (May 19, 2015)

คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส โดยมีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 1) การสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา และครั้งแรกในต่างประเทศ 2) งานฉลองพระครูรัชมงคลวิเทศ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 3) ตลอดจนถึงสอบถามติดตามงานเตรียมความพร้อมการฉลองรัตนอุโบสถศาลาในปีหน้า และ 4) การส่งพระไปช่วยเตรียมสถานที่งานผูกพัทธสีมาวัดรัตนปัญญาในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ (ภาพ 19 พฤษภาคม 2558)

Read more

เปิดสอบบาลี ครั้งแรกในอเมริกา (May 11-14, 2015)

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เปิดสอบบาลีครั้งแรก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมตตานำข้อสอบมาเปิดสอบโดย พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ อำนวยการจัดสอบโดย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นำโดยพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดไทย พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย และคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย นำโดยเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ (ศุกดิ์ชัย ฐิตเมโธ) รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่ 3 ประธานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ซึ่งมีท่านพระอาจารย์มหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ และพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร เป็นผู้รันงานในปีแรกนี้ ผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 84 รูป เข้าสอบจริง 45 รูป ขาดสอบ 30 รูป ซึ่งนับเป็นมิติใหม่แห่งการศึกษาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

Read more

บุญวิสาขบูชา สร้างพื้นอุโบสถ (May 10, 2015)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวิสาขบูชา สร้างพื้นรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ เจษฏา กตเวทิน เมตตามาเป็นประธานในพิธี และมอบใบอนุโมทนาแก่คณะเจ้าภาพ มีคุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ คุณนิดน้อย คุณนวยนารถ ปริญโญทาร คุณอมรา บรรจงศิริ คุณเล็ง ลี คุณโทมัส เลา คุณนฤมล หงษ์ทอง คุณวรวีน์ ปิยะเกศิน และคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานทอดผ้าป่าในงานดังกล่าว

Read more

แม่กองบาลี เมตตามาเยี่ยมวัด (May 15, 2015)

พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ เมตตามาเยี่ยมวัดสุทธาวาส พร้อมคณะพระเถรานุเถระ กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางมาเปิดสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 11-14 พฤษภาคม 2558

Read more

One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday (April 25, 2015)

กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat & Yoga in every morning of Saturday at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center (SBMC) Riverside, CA (ภาพ 25 เมษายน 2558)  

Read more

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา

ประชุมติดตามความคืบหน้าการสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ดร.) พร้อมคณะช่างและวิศวะ ผู้รับเหมาการก่อสร้าง ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งการก่อสร้างให้แล้วทันงานฉลองในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ปีหน้าที่จะมาถึง (ภาพ 25 เมษายน 2558)

Read more

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าทุกวันอังคาร (ภาพ 14 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนาคุณแม่ประภัสสรา หาญบุญตรง เจ้าภาพถวายภัตตาหารทุกเช้าวันอังคาร มารอพระตั้งแต่ 05.00 am. กว่าๆ พระสงฆ์สวดมนต์ทำสมาธิ 04.30 am – 05.50 am. โยมแม่ก็มารอที่หน้าประตูวัดแต่เช้าตรู่ทุกวัน ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา และความศรัทธายิ่งที่คุณแม่มีต่อพระพุทธศาสนาตลอดมา ขอพลานิสงส์แห่งบุญ ส่งผลให้ท่านและครอบครัวลูกหลาน อายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นกำลังใจลูกหลาน และกำลังพระศาสนาสืบไป 100 ปี สาธุ (ภาพ 14 เมษายน 2558)

Read more

เทพื้นทางเดินรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา (15 เมษายน 2558)

ความคืบหน้าการสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ช่างกำลังเทพื้นทางเดินรอบตัวอาคาร รัตนอุโบสถศาลา เพื่อเป็นทางเดินและสร้างฐานซุ้มลูกนิมิตเสมาต่อไป (ภาพ 15 เมษายน 2558)

Read more

งานบุญสงกรานต์ 2558 วัดสุทธาวาส (12 เมษายน 2558) (2)

ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพ นักสร้างบุญ นักสร้างบารมีทุกท่าน นำบุญทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถศาลาโดย คุณซูซี่ Stevenson พร้อมญาติมิตร สาธุชนทุกท่าน  

Read more

งานบุญสงกรานต์ 2558 วัดสุทธาวาส (12 เมษายน 2558) (1)

งานบุญสงกรานต์ วัดสุทธาวาส 12 เมษายน 2558 นำบุญโดย คุณซูซี่ Stevenson ประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาเจ้าภาพผ้าป่า เจ้าภาพร้านอาหาร เจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพบุญทุกท่านทุกคน ทุกคณะด้วย ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทุกท่านทุกนามเทอญ สาธุ 12 เมษายน 2558 (ช่างภาพโดย คุณเขมชาติ ชำนาญรบ)

Read more

กำลังดำเนินการเดินสายไฟใต้ดินเข้าไปยัง รัตนอุโบสถศาลา (ภาพ 2 เมษายน 2558)

กำลังดำเนินการเดินสายไฟใต้ดินเข้าไปยัง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ก่อนการเก็บกวาดพื้นที่ และลาดเทพื้นทำ Parking Lots จำนวน 83 คัน เป็นลำดับต่อไป ท่านใดประสงค์จะร่วมกองทุนสร้างที่จอดรถ ติดต่อได้ที่วัดทุกวัน (ภาพ 2 เมษายน 2558)

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ คุณอรอนงค์ อ่อนแสง พร้อมคณะ (2 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนา เจ้าภาพภัตตาหารเพลวันนี้ คุณอรอนงค์ อ่อนแสง พร้อมคณะ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 2 เมษายน 2558)  

Read more

เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์และวันพุธ ครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ (1 เมษายน 2558)

ขออนุโมทนา เจ้าภาพภัตตาหารทุกเช้าวันจันทร์และวันพุธ ครอบครัววงษ์ทวีทรัพย์ นำโดยคุณกติกา คุณพวงพริ้ง คุณพงษ์นที วงษ์ทวีทรัพย์ ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ขอท่านเจ้าภาพและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป (ภาพ 1 เมษายน 2558)     

Read more