สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (ดาวน์โหลดหลักสูตร)

ฝ่ายการศึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเครื่อข่ายอาจารย์สอนธรรมศึกษา และ สื่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกชั้น 

Read more

Weekly Meditation/Dhamma Class, Every Saturday

Please join our regular Saturday gathering for instruction in traditional Buddhist meditation techniques and Dhamma

Read more

ประชุมวิศวกร และ บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง Parking Lots

การประชุมตกลงรับเหมาและคุยสัญญาการสร้าง Parking Lots จอดรถได้ทั้งหมด 83 คัน ในบริเวณรอบ “รัตนอุโบสถศาลา” ระหว่างวิศวกร และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดจะใช้งบประมาณ 359,000 เหรียญ ในระยะเวลา 4 เดือน โดยเจ้าคูณอาจารย์จัดให้สาธุชนร่วมบุญได้ในงานกฐินปีนี้ 19 ตุลาคม 2014 โดยตั้งบุญกฐิน 359 “นามสกุล” ทุนสร้าง Parking Lots จำนวน 359 กอง กองละ $ 1,000 (อุทิศบุญแด่บรรพชน ผู้ตั้งต้นนามสกุล) เพื่อระดมทุนสร้างงานนี้ หากเป็นไปตามแผน คาดว่าที่จอดรถคงแล้วเสร็จและได้ใช้ในต้นปี 2015 อย่างแน่นอน สนใจร่วมบุญในครั้งนี้ ติดต่อได้ที่วัด (ทำป้ายชื่อเจ้าภาพติดไว้ที่จอดรถทุก Lots) (ภาพ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 07.35 p.m.)

Read more

Janejira & Barry Uhl นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาสทำบุญโกนผมไฟลูกชาย

Janejira & Barry Uhl นิมนต์คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส นำโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ เมตตานำเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ และโกนผมไฟ น้อง David ที่บ้านย่านเมือง San Diego เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ขอผลบุญตามรักษา เทวดาตามคุ้มครอง ทั้งครอบครัวและปวงญาติ ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง สิบไป 

Read more

คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส ร่วมสังฆกรรมฟังพระภิกขุปาฏิโมกข์ ณ วัดไทย LA

คณะสงฆ์วัดสุทธาวาส นำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ นำคณะสงฆ์ร่วมสังฆกรรมลงฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดไทย ลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นกิจที่กระทำทุกเดือนติดต่อมาหลายปี เพื่อการรักษาพระธรรมวินัย และพระศาสนา ดังพระพุทธพจน์ที่ทรงฝากไว้ก่อนปรินิพพานว่า “ธรรมและวินัยที่เราตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว บัญญัติไว้ดีแล้ว จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย หลังการจากไปของเรา” (วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557) 

Read more

เจ้าคุณอาจารย์ ออกตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครอง รัฐภาคตะวันตก-ใต้

เจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ปฏิบัติศาสนกิจออกตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครอง วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ เพื่อถวายกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา และเยี่ยมเยือนเจริญพรคณะพุทธสาสนิกชนในเมืองนั้นๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจในการต้อนรับจากคณะสงฆ์วัดพุทธจักรมงคลรัตนารามทุกรูป ไว้ ณ โอกาสนี้ 

Read more

เจ้าคุณอาจารย์ ออกตรวจเยี่ยมวัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย

เจ้าคุณอาจารย์ พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ 3 เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมือง ริเวอร์ไซด์ เมตตาเยี่ยมวัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย พร้อมให้โอวาสพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมในระหว่างพรรษา 2557 โดยการต้อนรับของ พระครูปิยธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส (17 สิงหาคม 2557)

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ที่ 6 พระภูริทัตต์ (ศีลบารมี)

บรรยากาศการเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระภูริทัตต์ (ศีลบารมี) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ซึ่งจัดเทศน์ทุกวันอาทิตย์ ในระหว่างพรรษาของทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมฟังเทศน์และปัจจัยกัณฑ์เทศน์ร่วมสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา”  โดยมีเจ้าภาพดังนี้ คือ คุณโทมัส คุณพจมาน เดวิส, คุณภาคภูมิ วงษ์ทวีทรัพย์, คุณพีรศักดิ์ สงวนมิตร, คุณปนัดดา ติณสุข, คุณทิพย์สุภา รุ่งเรืองศรี  คุณหมอโทนี่ ลี    ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพไว้ ณ โอกาสนี้

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กันฑ์ที่ 5 พระมโหสถ (ปัญญาบารมี)

บรรยากาศการเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระมโหสถ (ปัญญาบารมี) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ซึ่งจัดเทศน์ทุกวันอาทิตย์ ในระหว่างพรรษาของทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมฟังเทศน์และปัจจัยกัณฑ์เทศน์ร่วมสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา”  โดยมีเจ้าภาพดังนี้ คือ คุณผดุงศักดิ์ คุณสายหยุด บุนนาค, คุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพไว้ ณ โอกาสนี้

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กันฑ์ที่ 4 พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี)

บรรยากาศการเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระเนมิราช (อธิษฐานบารมี) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  ซึ่งจัดเทศน์ทุกวันอาทิตย์ ในระหว่างพรรษาของทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมฟังเทศน์และปัจจัยกัณฑ์เทศน์ร่วมสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา”  โดยมีเจ้าภาพดังนี้ คือ คุณบุญเรือง เกศพงษ์สุดา, คุณบุญเลิศ จังศิริวัฒนธำรง, คุณธนู คุณดลฤทัย จิตมโนวรรณ, คุณประภัสสรา หาญบุญตรง,  ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพไว้ ณ โอกาสนี้

Read more

เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กันฑ์ที่ 3 พระสุวรรณสาม (เมตตาบารมี)

บรรยากาศการเทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ พระสุวรรณสาม (เมตตาบารมี) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา  ซึ่งจัดเทศน์ทุกวันอาทิตย์ ในระหว่างพรรษาของทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมฟังเทศน์และปัจจัยกัณฑ์เทศน์ร่วมสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา”  โดยมีเจ้าภาพดังนี้ คือ คุณวินัย ริมดุสิต คุณลักษณวดี ชลประทิน คุณวรัญชุลี ก้อนแก้ว ขออนุโมทนาทุกเจ้าภาพ

Read more

ความคืบหน้าการก่อสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา” จาก 10 มิถุนายน 2554 ถึง 10 กรกฏาคม 2557

เริ่มวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างเมื่อ 10 มิถุนายน 2554 และมีแผนสมโภชผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิตในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 ขออนุโมทนาในแรงบุญแรงศรัทธาของทุกท่านที่สนับสนุนเงิน และมีส่วนในอิฐหินทุกก้อน ในทรายทุกเม็ด ร่วมภาวนาให้งานก่อสร้างราบรื่น (ตอนนี้ 65%) และได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมต่อไป จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ในวันอันใกล้นี้ ให้งานบรรลุตามเจตนารมย์ของผู้มีส่วนร่วมทุกคน เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาอย่างแท้จริง  

Read more

ทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ที่ 2 พระมหาชนก ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557แสดงธรรมโดยพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร

สำเร็จบริบูรณ์เทศน์พระเจ้า 10 ชาติ กัณฑ์ที่ 2 พระมหาชนก ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557แสดงธรรมโดยพระอาจารย์เกรียงศักดิ์ ธญฺญวโร โดยมี 5 เจ้าภาพดังนี้ 1.คุณชาลิสา ทองดี 2.คุณสุชาติ บัวเจริญ คุณสาคร สิริรัฐ 3.คุณสุภาพร เจียรวนนท์ 4.คุณประดิษฐ์ รุ่งธีระกุล 5.คุณวิไลวรรณ ขันเพชร และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอพลานิสงส์แห่งบุญฟังเทศน์พระเจ้า 10 ชาตินี้ คำว่าต่ำกว่าคน คำว่าจนกว่าใคร อย่าได้มีทุกภพทุกชาติไปเทอญๆๆ

Read more

The activity of One Day Retreat on Saturdays at Watsuddhavasa (SBMC) 08.30-11.00 AM. on every Saturday 19 July 2014 ()

The activity of One Day Retreat on Saturdays at Watsuddhavasa (SBMC) 19 July 2014 (08.30-11.00 AM. on every Saturday) 

Read more

เจ้าคุณอาจารย์กำลังอบรมพระใหม่ พระบดินทร เนื้อนวล (18 ก.ค. 2557)

เจ้าคุณอาจารย์กำลังอบรมพระใหม่ ซึ่งเป็นกิจที่พระภิกษุภายในวัดต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ทุกรูป ตามตารางเวลากิจวัตรประจำวันดังนี้ 04.30 – 05.00 AM. ทำสมาธิภาคเช้า 05.00 – 05.50 AM. สวดมนต์เช้า (แปล) 06.00 – 07.30 AM. ทำเวรประจำวัน 07.30 – 08.00 AM. ฉันภัตตาหารเช้า 08.00 – 10.00 AM. อบรมโยคีหรือพระใหม่ 11.00 – 11.50 AM. ฉันภัตตาหารเพล 01.00 – 02.00 PM. ทำสมาธิภาคบ่าย 02.00 – 02.45 PM. สวดมนต์เย็น 03.00 – 05.00 PM. อบรมโยคีหรือพระใหม่ภาคบ่าย 07.00 – 09.00 PM. อบรมโยคีหรือพระใหม่ภาคค่ำ  

Read more

เทคอนกรีตด้านหน้าวัดและบริเวณรอบที่พักสงฆ์ เตรียมเกรดดิ้งทำ Parking Lot

ปรับพื้นคอนกรีตด้านหน้าที่พักสงฆ์ และบริเวณทางเดินโดยรอบ หลังจากวางสายไฟฟ้าใต้ดินเสร็จ เพื่อเตรียมเกดดิ้งทำ Parking Lot ต่อไป วันศุกร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2557)

Read more

ประชุมเตรียมจัดงานประชุมสมัยวิสามัญ (เจ้าอาวาส) ประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในโซนแคลิฟอร์เนียใต้ เพื่อเตรียมจัดงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ (ประชุมเจ้าอาวาส) ประจำปี 2557 และงานวันมหารำลึก ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย เป็นประธานเปิดประชุม พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม และพระเถรานุเถระ คณะกรรมการสมัชชาฯ ในเมืองใกล้เคียง เข้าร่วมประชุม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

Read more

One Day Retreat on Saturday 12 July, 2014 at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA

ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมประจำทุกเช้าวันเสาร์ One Day Retreat on Saturday 12 July, 2014 at Watsuddhavasa Buddhist Meditation Center Riverside, CA 

Read more

เทศน์พระเจ้าสิบชาติ ในพรรษากัณฑ์แรก พระเตมีย์ 13 กรกฏาคม 2557

ภาพบรรยากาศการฟังธรรม ทศชาติชาดกกัณฑ์แรก พระเตมีย์ เสร็จสมบูรณ์ ขออนุโมทนาในสายธารศรัทธาทุกคณะทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ เจอกันอาทิตย์ต่อ ไปสาธุๆๆ (อาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2557)

Read more

ทำบุญบ้านคุณโยมบุญส่ง อนันตสุคนธ์ 13 th July, 2014

ขออนุโมทนาในกุศลฉันทเจตนาของ คุณโยมบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานบริษัท N.T.W. Import & Export (USA) Inc. ผู้นำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยสู่สหรัฐอเมริกา จัดงานทำบุญบ้านและเลี้ยงเพลพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เมตตาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดย เจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าคณะรัฐภาคตะวันตก-ใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2557 โดยมีรองกงศุลใหญ่สรศุกดิ์ สมรไกรสรกิจ ให้เกียรติมาเป็นแขกในงาน พร้อมมิตรสหายคนรู้จักมากมายคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้เจ้าภาพจงเจริญรุ่งเรืองแข็งแรง หายเจ็บหายไข้ อยู่เป็นกำลังช่วยเหลือสังคม และสนองงานพระพุทธศาสนาสืบไป สาธุ (อาทิตย์ 13 กรกฏาคม 2557)

Read more

ภาพการเคลียร์พื้นที่ เพื่อเตรียมเกรดดิ้งพื้นที่ทำ Parking Lots

ภาพการเคลียร์พื้นที่ เพื่อเตรียมเกรดดิ้งพื้นที่ทำ Parking Lots หลังจากวางท่อไฟฟ้าใต้ดินเสร็จ ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคน กับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยเหลือบริจาคทำบุญมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ก็ด้วยหวังอยากเห็นความสำเร็จของวัดอย่างสมบูรณ์ ภายในเร็ววัน (ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณมีแผนให้แล้วเสร็จก่อนงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2016) ขอทุกท่านได้อนุโมทนาภูมิใจว่า ผลงานที่ปรากฏ ทุกท่านล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกคน (7 th July 2014)

Read more

ภาพบรรยากาศการออกร้านงานแฟร์ 4th July , 2014

หาเงินบำรุงวัด และสมทบทุนสร้าง “รันตอุโบสถศาลา” และ “ศาลาโรงทาน” วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 ขออนุโมทนาคุณโยมไชยยศ (หัวเรื่อใหญ่) คุณเฉลิม คุณวี Dr.ยุทธนา พร้อมน้องๆ นักศึกษาฝึกงานจากเมืองไทย ร้านอาหาร Thai Satay B.B.Q. โดยคุณโยมพี่อึ่ง และสาธุชนวัดสุทธาวาสนำโดย คุณโยมวิมาลา คุณเอ๋ คุณสุภาพร และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอขอบคุณขอบใจในความเสียสละของทุกท่านทุกคนไว้ ณ ที่นี้ด้วย สาธุ

Read more