Update รายชื่อผู้ตั้งกองทุนสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา”

ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมตั้งกองทุนสร้าง “รัตนอุโบสถศาลา”  วัดสุทธาวาส

<< คลิ๊กดาวโหลดใบปวารณากองทุน >>


รายชื่อผู้สมทบกองทุนสร้าง “รัตนอุโบสถ” วัดสุทธาวาส

รายนามผู้บริจาคกองทุนสร้างโบสถ์

ที่ ชื่อ นามสกุล 2010 2011 เดือน

1 พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ 100.00
2 พระมหาโอฬาร ธมฺมาวุโธ
2 คุณเกศิณี การสมพรต 100.00 100.00 100.00
3 คุณจารุวรรณ คุณประวิทย์ บุญยพุทธิกุล
4 คุณสุชาดา โสรมากิ 100.00 100.00
5 คุณไชยยศ ฮะแสวง คุณหฤทัย ฮวบสกุล 100.00
6 คุณจันทิภา เหล่าบุญมี 100.00 100.00
7 คุณสดใส หมื่นนิกร
8 คุณนลิน เลิศจรรยากุล 100.00 100.00
9 คุณวรวิทย์ คุณสุรีย์ ศรีเมือง
10 คุณชูจิตต์ ตวงศิริกุลวัฒนา
11 คุณพึงใจ หงส์รัตน์ 100.00 100.00
12 คุณนิตยา แก้วงามอรุณ/ คุณอรทัย แก้วงามอรุณ
13 คุณวิสุทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง คุณชาลิสา มงคล คุณพจนา เรืองอารักษ์
คุณสุวิทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
คุณชาลิสา มงคล
คุณนฤพร มงคล
คุณพจนา เรืองอารักษ์
14 คุณประภัสสรา คุณศรัญย์ หาญบุญตรง
15 คุณนิด ออร์มอร์ด คุณอร คุณเดวิด Walker
17 คุณสุนีย์ มาร์ติน 100.00 100.00
18 คุณอำนวย คุณศิริวรรณ ลายทิพย์ 300.00
20 คุณอุไรวรรณ Tuttle และเพื่อน 100.00
21 คุณมนุบล เปี่ยมประสาทพร
22 คุณวัฒนา ศรีสุพรรณ Mr.Edward 150.00
23 คุณนิตยา Woods 100.00 100.00
24 คุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ 100.00
25 คุณมนัสขวัญ ชุณหรัตน์ ร้านอาหารมิลาดา
26 คุณอรนงค์ อ่อนแสง 20.00 20.00
27 คุณธาริณี สุรพล 20.00 20.00
คุณหิรัญ อ่อนแสง 20.00
คุณวิลาสิณี เด็กหญิงเมลานี มโนรัตน์ 20.00
คุณเต็มศิริ ภักดี 20.00 20.00
Thai Star B.B.Q.
คุณศักริน อ่อนแสง 10.00
Wanwisa Choosri
Cholthicha Ratanabhoka
คุณศิริกัญจนา วิบูลย์ศรัญย์
คุณนิศานารถ คุ้มทอง
Adam Koomthong
28 คุณจงกล Mr. Robert Anderson 100.00
29 คุณประดิษฐ์ รุ่งธีระกุล 100.00
30 คุณประธาน คุณสมพิศ อาริยธรรม 100.00
31 Mr.Jing Ho/Aberdeen Foundation
32 คุณพัฒนัญ อุทิศชลานนท์ 100.00
33 ครอบครัวบุนนาค และครอบครัวลัยวรรณกร
35 คุณสมลักษณ์ Mr.John Lebsack
36 คุณดารณี คงเมือง คุณชื่นจิตร Fuller 100.00
37 คุณกฤติมา กำแพงทอง คุณเสกสิทธิ์ พิพัฒนตันติศักดิ์
คุณกฤติมา กำแพงทอง คุณนงนุช ยางกระโทก
38 Best Thai Cuisine Restaurant
39 คุณนฤมล หงษ์ทอง 100.00 100.00
40 คุณวิกรม คุณดวงกมล คุณวิชาญ คุณศิริรัตน์ กิจไชยา
41 คุณนฤอร รอดสวัสดิ์ คุณตวงพร มาลีอังศุกุล 1
42 คุณสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ 100.00
43 คุณหมอโกศล วิภาพันธ์ 1,000.00
44 คุณเกล เกตุทะเล 100.00
46 คุณอรสา ตันติเจริญเกรียติ For Mui & Fok
47 คุณกาจภณ คุณกุลรดา กุลจิราธรณ์
48 คุณพ่อชุณห์ คุณแม่สุจินดา ตันติเจริญเกียรติ
49 Mrs.Patsy Ho
50 คุณอรวิดา กาญจนศูนย์ 100.00
51 คุณจริยา ทองสว่าง 100.00
52 คุณสุเชษฐ์ เจริญขจรชัย 100.00
53 คุณสุนีย์ Dietz 100.00
54 คุณธัญรัตน์ ผิวเผือก
55 คุณศรีสุนทร Perry
56 Mr.Nicholas คุณสุมานี Lissaman
57 ไม่ออกนาม
58 คุณศุภพัฒน์ คุณปรางทิพย์ หาญเหมือนพงษ์
59 คุณทัศนีย์ นิชิมิ คุณประไพ อมรศรีสกุล
60 คุณมาลี เหมือนรักษา Mink Diamond Jewery
61 คุณแม่น้อย แซ่ด่าน คุณกัทลี ธนะสุข
62 คุณอิศริยา Patty Mckiver
63 คุณยินดี ขอพรประเสริฐ Mr.Ronald Rocchio
64 Mr.Richard Spina S คุณธรากร สีแสน
65 คุณดำรง คุณพลอย องุ่นศรี
66 คุณสุจิต พุ่มวิเศษ
67 คุณอนงค์ นันทวงศ์
68 คุณนฤมล นุตสถิตย์ และเพื่อน
69 คุณดวงพร รักษาสุธี
70 คุณบัวทอง คุณแวง สีหบัณฑิต
71 คุณรวิวรรณ วัชระ RC&LV Food Supply,Inc.
72 คุณเพ็ญจันทร์ George Klopfenstein
73 คุณสุคนธ์ พิลึก
74 คุณณัฐวีร์ ภูวขจรพานิช คุณชาติโยดม ขันตี คุณวิมพ์วิภา ชัยอุ่น
75 คุณไพเราะ ยมจินดา
76 คุณสุพัตรา Williamson
77 Mr.Dewey Tien
78 คุณฉันทนา แซ่หวั่ง
79 คุณอรนุช สุมนันท์
80 คุณจงจิต ประภาวัต
81 คุณอำไพวรรณ คุณทวี บุญครอง
82 คุณศรีวรรณ ไสงาม
83 คุณชัยมงคล คุณนิดา สมิตมาน
84 คุณมณเฑียร คุณประภาพร ฤาชา
85 คุณปฐมพงศ์ คุณธนัญญา เพ็ญพวงสินธ์
86 คุณเฉลิมเกียรติ คุณนิรมล สุวรรณมาศ
87 คุณนิคม คุณทิพย์รัตน์ เหมพานนท์
88 คณะอุบลวรรณา
89 คุณมาลี และครอบครัวตันเติมทรัพย์
90 คุณสุวคนธ์ กาญจนา
91 คุณกัณหา ช่อบุญกลาง
92 Mr.Robert Mrs.Emon Steiner
93 คุณเกษร อุยานนท์
94 คุณสุริยงค์ โรจนยนต์
95 คุณรณฤทธิ์ อัครรัตน์
96 คุณเฉิดโฉม สุขุม
97 คุณอรุณรัศมี อัมพุนันท์
คุณกนกกร เนื่องนิยม
คุณสุรีรัตน์ ธวโรทิพย์
คุณดวงพร ปาลีวงศ์
คุณประภาภรณ์ โรจนยนต์
คุณดวงพร ปาลีวงศ์
คุณบุญส่ง ปาลีวงศ์
คุณลักษณา Akratana
คุณปราชญ์ คุณวิภาพรรณ สุจริตกูล
คุณปราโมทย์ คุณพรรณวดี สุขประเสริฐ
คุณธารีทิพย์ Gianuzio
98 คุณกชกร ธนธีรพงษ์
99 คุณธัญพัต มีบุญ 1/10
100 คุณนิดหน่อย พารินโยธิน
101 คุณวิชัย คุณศิริรัตน์ วิสุทธิสิทธิวงศ์
102 คุณพรทิพย์ คุณไพสินธ์ เนตรายนต์
103 คุณสมเกียรติ คุณจำเนียร รุจนจันทรา
104 คุณเชาวลิต คุณมยุรี ปรีชากุล Rosalyn Phillip
105 คุณสุเวท ตันติวรัญญู
106 คุณน้อย มหาวรรณ
107 คุณเกรียงศักดิ์ ไกรกิตติคุณ
108 คุณประคอง การ์แลนด์ และชาวอริโซน่า
109 คุณสำเร็จ คุณวรรณี อยู่มั่นคง
110 คุณแม่เยาวภา บุญตานนท์
Christina Boontanond
111 คุณอรชุลี Mr.Eric Demoloulos
112 คุณกุสุมา คุณคำนำ คุณวาสินี คุณนวคุณ คุณนีน่า ธรรมปัญญา
113 คุณแนท คุณอรุณี สุวรรณสาร
114 คุณพวงพยอม Yasmuth 100.00
115 คุณปรีดา คุณจันทนา ธุวธนานุรักษ์
116 คุณอัญชัญ ชวนะ 20.00
117 คุณจิตราภรณ์ สุทธิประเสริฐ 20.00
คุณหรรษา Muttaraid 20.00
คุณจรัญ Vermany
คุณนิรมล ศรชำนิ
คุณวิทยา ธุวธนานุรักษ์
คุณสุภาภรณ์ ภัทรดิศักดิ์กุล
พนักงานร้านเบสท์ไทยคูซีน
118 คุณลักขณา พุ่มจันทร์ 10.00
119 Sangchan Southara
120 Khampheuy Phommavanh
121 Chirawan Deremo
Dithanai Sangkharom
Kristu Sandawn
Joshua Parichanchit
Ione Parichanchit
Arunee Chamroon
Sophon Mancharoen
Tina Southara
Somsong Anderson
คุณกุหลาบ Garcia
คุณจินตนา ศีลประสิทธิ์
Xou Bounma Bounleuth
122 ครอบครัวสร้างศรีวงศ์
123 คุณสมชัย มิคาระเศรษฐ์
124 คุณวิเชียร คุณบุศราภรณ์ เอี่ยมรานนท์
125 คุณอาภรณ์ Hama
126 คุณทิพย์สุภา Dr.Tony Lee
127 คุณกฤติยา คุณศุภรดา ไชยชนะ
128 คุณกฤติกา เมฆศรีวรรณ Thomas Gurther
129 คุณธนู คุณวิภา สังขวรรณ
130 คุณจารุวรรณ มาเสริมสิน
131 คุณบุญพอ ตรีไพศาล
132 คุณอมรา บรรจงศิริ
133 คุณวิทย์ Mcdee
134 คุณณัฐนรี มูลหม่น คุณปณุทัย พงศ์เที่ยงธรรม
135 คุณสิริพร จี้ขาว คุณจริยา ทองสว่าง คุณเกษราภรณ์ คัดทะจันทร์
คุณปณุทัย พงศ์เที่ยงธรรม
135 คุณกิตติศักดิ์ ทองสิมา 100.99
136 คุณแสน คุณนฤมล ตันจรารักษ์
137 เตี่ยเสียวเฮ็ง หงส์รัตน์ คุณภาณิชา กานต์พชรกุล คุณศศิณัฏฐ์ คุณชวภณ กิจศุภไพศาล
138 คุณสกุล คุณอัจฉริยา บุญแต่ง
139 ลูกศิษย์สอนกรรมฐาน พระมหาคะนอง อติฉนฺโท
140 คุณสมจิตร คุณโทมัส เบอร์ดี
141 คุณพลฉัตร ตันเสถียร
142 คุณนุชจรี เหลืองเกษร
143 คุณแม่นิจ และคณะแม่ชีวัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี
144 คุณธนะกิจ ธนานันทนาค
145 เตี่ยเสียวเฮ็ง หงส์รัตน์
146 คุณวรรณี คุณทรงพล ปิตยานุรักษ์
147 คุณเพิ่มพูน Mr.George Nothelfer
148 คุณปราชญ์ คุณวิภาพันธ์ สุจริตกุล
149 คุณเฉลาลักษณ์ คุณสรัญญา ชะเอม Gonzalez
150 คุณสืบพันธ์ คุณแตงร้าน หงษ์ทอง
151 คุณนัยนา พงษ์กสิกิจ
152 คุณจำนง จันทรา
153 นายแพทย์วิสิทธิ์ พริน M.D.
154 คุณณิตทิญา เวชพิทักษ์ Nidthiya Vechpitak
155 คุณถนอมสิน อัลภาชน์ กลุ่มฤกษ์ศรีชัย
156 คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส
157 คุณสุนีย์ Lynch คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา
158 คุณปิยพงศ์ คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา
159 คุณฉวี Clinkenbeard
160 คุณสุดาทิพย์ ประมวลเมธา
Dean Whitehead
161 คุณสุภาวิตา เมษสุวรรณ
162 คุณทรงศีล Sueeui
163 คุณบัวลอย เหนือเกาะหวาย
164 คุณศิวพร สุดใจ
165 คุณจักรพงศ์ คุณรุ่งลักษณ์ ผลโกศล
166 นายแพทย์วิรัช คุณจิตต์ถวิล วชิรากรทอง
167 คุณศุภพัฒน์ คุณปรางทิพย์ หาญเหมือนพงศ์
168 คุณศักดิ์ชัย คุณสุดา ตั้งเสริมวงศ์
169 คุณสาคร คุณวรรณา สิริรัฐ
170 คุณสุพัตรา กุลพฤกษ์ คุณสุรางค์ จิวสันติการ
171 คุณนิดน้อย ปริญโญทาร คุณโอภาส คุณพีท หลีหเจริญกุล
172 คุณสุทัศน์ เวทยเศรษฐ์
173 คุณสุนีย์ ยิ้มภักดี
174 ผ้าป่ารวมใจ
175 ญาติโยมวัดพระมหาชนก
176 คุณนงลักษณ์ T Chin
177 คุณป้านงนุช จงสุขนิรันดร์
178 คุณถวิล เทพสุทิน และลูกๆ สุรชุติกาล
179 Mrs.Haleh Zarkesh
180 ครอบครัวงามบุญพา
181 คุณสมพล คุณพรพรรณ จงนพรัตน์เลิศ และเพื่อนๆ
182 คุณเกรียงไกร จิตรมณีโรจน์
183 คุณชัยยันต์ คุณนารถวิภา จันตะดุลย์
184 คุณผ่องศรี สุนทราภัย
185 คุณสุภิญญา สุทธิพร
186 คุณนรภัทร ประภัสสร
187 คุณนิตยา มหามงคล
189 คุณกรรณิการ์ ชนวิทย์
190 คุณกาญจนา รัตนสมสอาด
191 Gobangkok Thai Cuisine & Thai Dawn Restaurant
192 คุณอดิศักดิ์ คุณสุนทรี พัฒน์ดิศักดิ์กุล
193 คุณธนู คุณดลฤทัย ตุณแก้วนัดดา จิตมโนวรรณ
194 คุณบุญนาค การสมพรต คุณสมบุญ คุณเจสิกา สิงขรภูมินทร์
195 คุณปรีชา คุณชื่นสุมณ คุณสิรพัชร คุณณัฐชัย คูประดินันท์
196 คุณลัดดาวัลย์ ชนวิทย์
197 Orasa Lay
198 คุณศิริ เลิศแพรวพันธ์
199 คุณวิภา Woodward กัณฑ์เทศน์พระเสสันดร
200 คุณเฉลียว อิทธรงค์
201 คุณณัฐนันท์ ลิมปสุวรรณ
202 คุณสมหมาย สาริจิตร
203 พระอาจารย์โสบิน โสปาโกโพธิ
204 คุณเพ็นนี Ray
205 Thai Ventures 002 Llc./Thai Spice
206 คุณบุญญา ประหารภาพ
207 คุณเสาวลักษณ์ เชี่ยวเจริญวงศ์
208 คุณสมาน คุณปรียา คุณชยุต คุณนิรัช ชัชวาลย์
209 คุณไพโรจน์ คุณเบญจา จันทร์เจริญสุข
210 คุณสุชาดา กิตติกรเจริญ
211 คุณพงษ์ คุณราเชล ภัทรา
212 Thai Elephant Group,Inc. คุณวรรณภา พูนโสภี
213 คุณทองพูน ดาวทอง
214 คุณปริลตา ธนานันทนาค
215 Dee Kanyarat Engelbreeht
216 คุณสมเจตน์ คุณรวมรักษ์ พงษ์ใหม่
217 คุณเจฟฟ์
218 คุณคำเปรม Mr.Richard Brougham
219 วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
220 คุณสายสมร ซูซูกิ
221 คุณวิไลวรรณ Steiner
222 Sew True,Inc.
223 Red Corner Asia Restaurant
224 คุณลิสา วิชยานันท์
225 คุณจันทร ขัตติยะ
226 Riza Jia & Lili Sugita
227 คุณชูเกียรติ นวสุ
228 คุณวีระ นวสุ
229 คุณโทมัส คุณสุมนการ เลา
230 คุณสวัสดิ์ พรหมมารักษ์
231 คุณปิ่น แคมป์เบลล์
232 กัลปวงศ์ และครอบครัว
233 คุณสุรศักดิ์ คุณวราภรณ์ วงศ์ข้าหลวง
234 คุณรวีวรรณ นิลเหลือง
235 Ron Thada Clark and Family
236 คุณมาลี เลิศศิริสุวัฒนา
237 คุณวิจารณ์ คุณสิริเนตร Pimatukarnta
238 คุณขวัญชัย คุณอรอุษา กาแก้ว
239 คุณธนิสร วัฒนสิริ
240 คุณสมศักดิ์ วัฒนสิริ
241 คุณอรนุช องคสุวรรณ
242 คุณว่องซัม แซ่หว่อง
243 คุณราชัย คุณพิมพะวรรณ ภุมมะภูติ
244 คุณดารณี ม่วงพรรณ
245 คุณฉัตรมณี จันทร์เพ็ญตระกูล
246 คุณวิกค์
247 คุณอรรถกร วัชโรภาส
248 คุณอุทุมพร เกียรติอำนวย
249 คุณกิตติยา สามัคคียกุล
250 คุณจารุกร มูลน้อย
251 คุณสามัคคี
252 คุณลินดา Langmuir
253 คุณพงษ์นที วงศ์ทวีทรัพย์
254 คุณอำพร ตั้งประเสริฐ
255
256 คุณแม่ยินดี มหามงคล
257 คุณสุเชษฐ์ คุณอรุณี เจิดสกุลบุญ
258 นายแพทย์ธีระ คุณากร
259 Thongbai T Augerot
260 Ratree Bhataravidny & Sujit Pumviseh
261 Dusdee Amorncheewin
262 แพทย์หญิงเสาวรีย์ พรรัตน์
263 คุณพีรศักดิ์ แสงควรมิตร
265 Visakha Truong
266 Valai Surang Bhabdayyaijibh
267 Kamthorn Sumrithmeephol
269 คุณอำนวย เหรียญญรัง
270 Paichit Kanjana Tongtip
271 Chol Chuenmeesri
272 Thai Pan Express
273 Somkid Drusendahl
274 คุณชนิตย์ มหามงคล
275 คุณสมบัติ คุณกันยา คุณสุจารวี มหามงคล
276 คุณภาวิดา มันตานันท์
277 คุณนัทฐา ปธานราษฎร์ และเพื่อน
278 คุณพูนสิน พานิชสิริ
279 คุณเจษฎากร แสงเทียน
280 คุณนวลอนงค์ แก้วงามอรุณ
281 คุณธงชัย แก้วงามอรุณ
282 คุณอุษา จินตวัฒน์
283 Dokor Frank India Volk
284 Renu Nakorn Restaurant
285 คุณสมพิศ วัฒนกิจ
286 Vichitra Kanchanatuppa
287 Sompong Suttima Vantanee Kaewket
288 พลเรือเอกวัลลภ คุณอรวรรณ เกิดผล
289 คุณทองใบ Angerot และเพื่อน
290 Bhodhiyana Meditation Center
291 คุณจำนวน เรือนทอง
292 Best Thai Cuisine Restaurant’s Employee
293 คุณวีรณัฏ คุณชลฑิชา รัตนโภคา
294 Glud Group,Inc.
295 Boonlert Champathong
296 Sukanya Puangpan
297 Terdsak Varee
298 Kanchana Ratanasomsa-Ard
299 Sirichai Boonsirichai
300 Bangorn Ditkavetpam คุณเล็ก Pora คุณนิภาภรณ์
301 Bungorn Shaw Sadjatumwadee
302 คุณรุ่งฤดี ธนะสุกาญจน์ 200.00
303 คุณอรวรรณ แสงเม และครอบครัว
304 Dalad Roochirachagon Family
305 คุณธีระพล คุณวิลาวรรณ Philip Peter ศรีพลอยรุ่ง 306 Lugsana Pravit Mutrais
307 Vibunsri Tanya Chunapongse
308 คุณจิตร คำสอาด 200.00
309 K Shawn Tene Kamau Sadjatumwadee
310 Soraya Krautim
311 Mulliga Sanalak
312 Palichart Mahavan
313 Chalinee Christian
314 คุณเจ See My Thailand 100.00
315 K. Meena Sadjatumwadee
316 คุณติ๋ม คุณเล็ก 50.00
317 คุณอังคณา 20.00
318 Nicki
319 คุณชูศรี 20.00
320 คุณหนุ่ย 10.00
321 Kanchanee Robles
322 ลูกค้าร้านแมงป่อง
323 Kruth Saang Sombutmai
324 ครอบครัวแม่ลำใย ผิวเผือก
325 Pensvee Kongsabutarat
326 Choosri Srivatnakul
327 คุณปราณี เกาะแก้ว
328 Orapim Lopez
329 Johan Jo
330 Metta Surya,D.D.S.
331 Intira Bunthouwongse
332 Rita J Borao
333 Somchart M.D. Nipa Chaiyavet
334 คุณยา จาทธนา Thai Body Works
335 Kamolwan Kleist
336 Ann Aguilar
337 พลเอกอาภรณ์ คุณสไวรินทร์ กุลพงษ์
338 Sanga Mallikar Boonsomchuae
339 Wanpen Ittidecharchoti Wichai Satitnaosaran
340 คุณวัชรี ทรัพย์สิน
341 V & B Iamranond
342 Vaikee Orawan Lee
343 Nanthana Sithismack
344 Rungtip Chalermratanapong
345 คุณแม่รังษี มงคล Sanguan Chaunchom Sripenbenja
346 Manus Manee Koomthong
347 Krisna Ujamras
348 คุณฉวีวรรณ ทรัพย์สิน
349 ครอบครัวแม่สาลี่ สุจริตกุล
350 Udon Gilbert Hodge
351 คุณสมจิตร ธรรมโชติ
352 Jack Jenney Thammachote
353 Janthon Marano
354 คุณอนุชาติ คุณอรนงค์ โชติยานนท์
355 คุณแฉล้ม รอบคอบ
356 Vipavadee Sirimitr
357 Yongyut Yaowanee Chonglertsuk
358 คุณเกรียงไกร คุณศิริลักษณ์ ด.ญ.ภรดี จิตรมณีโรจน์
359 Wallace Milton Gochan Uy
360 คุณสินารถ วชิรเศรณี
361 Somsak Pankee Tilakamonkul
362 คุณธนาวรรณ์ ชีวรจเลข
363 คุณปฐมพงศ์ คุณธนัญญา เพ็ญพวงสินธ์
364 คุณจำเรียง เรือนทอง
365 คุณประกาย พรพิมล
366 คุณจันทร์ชุ่ม คุณสุพจน์ จันทร์พฤกษา
367 Wanee Songpol Piyyayanuruke
368 Tipval Rattidham
369 Somchai Monthira Khemthong
370 Pratana Pam Areepitak
371 Sunun Mayuree Penchom Sudjaitham
372 Tip Chantarasompoth
373 Lek Daengum Numpetch And Family
374 Sakda Amornrat Suwannagorn
375 Waraphorn Loungsarit
376 Orasa Kanittha Veerapornpongkul
377 Amnarj Saiket
378 Fred Urai Kalyamon Nelson
379 Pakawan Srisomboon
380 Natapaul Srisomboon
381 Chalermkwan Phu
382 Ronald Thada Clark Plernpis Saengow
383 คุณจำรัส แซ่ตั้ง คุณขนิษฐา วีระพรพงษ์กุล
384 Pismai Bounleuth
385 Banyen Hager
386 Anna Intharathut Stern
387 Duangporn Ua-Ariyasub
388 Ida Lange
389 Kisui Chumpulpakdee
390 Nath Sucharitakul
391 Phrakhrupiyadhammavides
392 Theva Phophrachanh
393 Vikrom Jankaew
394 Prasit Vannasiri Woraratanadharm
396 Parn Petnark Irons
397 Piyaphat Thaviboone
398 Emanuel Jarin Guidry
399 Oranuch Sumanun
400 Prayoonsri Chumthong
401 Araya Nuchit
402 Sanan Vijitr Dithpanth
403 Dr.Suwat Suwanich & Family
404 Phattharaphorn Kaewin
405 Prasit Chitchurwong
406 Prasit Rangrong
407 คุณแม่บุญเกื้อ คำวงศา
408 Nelson Somwan Aromdee Jerdskulbun Pranee Kaokaew
409 Sagol Taveerutt Yaparwong
410 Koranut Boonkrong Nitus Warot Patompak
411 Worada Boonkrong
412 Parnchai Dipratna
413 Pol Kwanta Chuenmeesri
414 Anukoon Mangkalakiri
415 Tourism Authority of Thailand
416 Malee Blandi
417 Chintana Kitchaiya
418 Gary Apinya Leiderman
419 Vorada Boonkrong
420 Ratchanee Preelert
421 Numtip Chew Suchart Supranee Pongsavavites
422 ชาวออเรกอน
423 Sirima Vatanaskul
424 Thai Cottage Restaurant,Portland
425 Suphab Toskrai
426 Jim Chomchai
427 Jenjit Steve Molnar
428 Prapacharee Crawford
429 Pupaorn Posrisook
430 Vichien Supaporn Paoroong
431 Daeng
432 Vicharn Pimatukarnta
433 Sukanya Somkuan Bumrung
434 Nantha Jakapong Chintana Naokhruer
435 คุณอภิวรรณ วงศ์ข้าหลวง
436 คุณอัญชลี วงศ์ข้าหลวง
437 Sirinart Fisher
438 Madale Naisabel Rolizdo Rosario
439 Sirirat Chaichan
440 K Wannavut
441 Adul Tangtam
442 Manee Werner Prutz
443 R or P Pattynama
444 Veerasak Thumwanit
445 Serry Puk บอล
446 Chollada Darakananda
447 Chutima Zhao
448 Jay Bulmash
449 Wannisa Usamran
450 Kemika Sivetranon
451 Tipa Selahom
452 Scott Stoddard & Talor
453 Thongchai Prapasri Puntaruck
454 Chongbhak Vanida Malasarn
455 Suvisa Srimuang
456 Boonsri Intasit
457 Vipavadee Sota
458 Supa Lee
459 Prakob Bunyapanasarn
460 Vitaya Kantakalung
461 Russell Chin
462 Somjai Ruanthong Reedy
463 Nutakorn Swope
Ayodhaya & Friend
465 Dwight Edward Haga
466 พระมหาบัญชา สุทฺธิจิตฺโต วัดพุทธนานาชาติ ออสติน TX
469 คุณศิริพร จินดากิจสกุลชัย
470 Packcom Packaging
471 คุณสินีรัตน์ แมคเคย์ คุณเจจนิเฟอร์ แฟรรีส
472 คุณโสภณ คุณชุมศรี พวงราช
473 Atchara Intharathut
474 Supranee Singralavanich
475 พระสุธีธรรานุวัตร
476 พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล
477 Paveena Zibell
478 Nichakamol Setasathien
479 คุณแม่ศรี สุวรรณ
480 คุณยายพวงพันธ์ วิบูลย์จันทร์
481 Pagakrong Feinstein
482 Cathy Laohasongkram
483 Michael Thanyaporn Deland
484 Thai Kitchen Bowl
485 Charida Chowtham
486 Prawphun Sucharitkul
487 Amornrat Saengwisit
488 Natthaporn Sukpongpanich
489 คุณนารี พฤฒิพงษ์ชูช่วย
490 คุณแม่ฉันทนา ภัทรชัย
491 Luangyong Wooden
492 Teerayakorn Ruanglek
493 Ohm Kongtang
494 Vanissa Oosomran
495 Suchitra Sanamtong
496 เด็กชายดัสติน หงษ์ทอง
497 Visuth Kaewsith
498 Thai Cuisine II,LLC.
499 Numpetch Thitari Nitiphat
500 Kraiwut Niltasuwan
501 Panay/Na La
502 Khua Nguyen
503 Prakob Thongtha
504 Allen Boyle
505 Sam Lor and Family
506 Chomromrakdham
507 Baan-C-Khao Productions
508 Pakakrong Apisithpaisarn
509 Prasit Suriya,MD
510 Phrakhrusamusomporn Samanawangso
511 Nuaynart Nidnoy Parinyotarn Opas Pete Leehacharoenkul
512 Neal Chantaracharat
513 Panjamaporn Ampant
514 Srinuch Pongsavas
515 Bualoi Nuakaowai
516 Layim Apipan Cheecharoen
517 Nid & Muk
518 John Panna Satornkit
519 Sutsavet Svetasophon
520 Orasa Arwutkom
521 Atichart Vorabutr Alyssara Manissara
522 Nick Ledding
523 Panutda Thaviphol
524 Chaiyan Chantaduly
525 James Netrayana
526 Daranee Rakkhwan
527 Michael K. Sarik, M.D.
528 Bunsiri Thanaprakob
529 Vanchai Manthana Veerachaylukana
530 Seksith Pipattantisak
531 Amornrat Boonju Niran Saelee
532 Veerayut Srimuang
533 Suree Mahaguna
534 Jeerasak Pat Varee
535 Lalisa Yaowarattana
536 Kriengkrai Sirirak Bharadee Chitmaneeroj
537 Lisa Tran Ho
538 Anyavit Tanya Jetayakom
539 Chai Pong Sritrakool Vongtaveesup & Family Kathina Ceremony 2012
540 Walmilly Foundation
541 Somjit Burdi
542 คุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ และลูกหลาน
543 Vereeya Pakeesook
544 ผ้าป่า ๙ วัดวัดไทยลอสแองเจลิส
545 Jidapa Phadungsilphairot
546 Chaweewan Fowlor
547 Alvin Laosiri
548 Prakong Lyons
549 Malinee Puangbanyen
550 Amporn Sripetchwandee
551 Richard C Schmitt
552 Amporn Somwan
553 Kingphra Srisuk
554 Anan Nujarin Pankaew
555 Noi McCoy
556 Pornpimol Kanhavet
557 Ranoo L Terada
558 Anita Tsoi Alyssa Chow
559 Rath Oraphan Arisa Chooklin
560 Mick Lori Gwck Family
561 Nuchanart Ungumrung
562 Chantra Cony
563 Earl Kundson
564 Warapob Pleechun
565 Ornvida Nantapol Ornvisa Kanjanasoon
566 Nualmanee Pornpan Sanchai Chantima Leebunriang
567 Star Girl & Jarowan
568 พันเอกพิเศษอัญญวิท เจยาคม
569 Gingpon Srisukontha
570 Rapeeporn Rodchomphu
571 Pattharin Atikit
572 Nisarat Limsalakpetch
573 Orasa Awutkom
575 Thomsom Kenmepol
576 Manee Hongtong
577 Suthep Bunwas
578 Ta Tepsuwan
579 Montatip Chumnanrob
580 C Trapkaseam
581 Saowalak Cholpratin
582 Charles Banyen Hager
583 Le Basil
584 Pom Sam
585 Panya Chinda Suwansri
586 Renunakorn Restaurant & Friends
587 Poonsuk Chai Pong
588 Pracha Saewong
589 Bnejawan Nimitsilpa
590 Udomchok Bhavilai
591 Warophorn Doswell
592 Pornchai Joysarin Saekit
593 Boonnak Suwanket Siriwantanakul Families
594 พระสัมฤทธิ์ เขมจาโร
595 Penchom Sudjaithum
596 Piyalak Intongkam
597 Thien Tarin
598 Chalio Watchrotai Phillips
599 Wongduan Hasawang
600 Kanogwan Boonmee Kreesak Shum
601 Justin Butlakon
602 Tracy ‘s Birthday
603 Siam Rice
604 Songward Orozco
605 Kunakorn Chaiprasert
606 Potjana Rungarak
607 Areeya Areepitak
608 Paula Thonghn
609 Kham Suwan Buntoum
610 Pramoth Tasnee Bunnak
611 Chantana Saewong
612 Saowalak Mascroft Ral Powers
613 Ontat Thai Restaurant & Suranna Thai Massage
614 Suparb Chiaravanont
615 Thawee Chuti
616 Sanan Vijitr Ditpanth
617 Ladda Weatherby
618 Dnaiska Boalaopet
619 Nichakamol Hataichanok Setthasatien
620 Suwapee Sooknil
621 Viroj Chaisomboon Sanongual Suriya
622 Kriangsak Phoonsri Diana Kraikittikun
623 Jarin Malee Imarom
624 Sran Ladda Gouisikul
625 ร้านอาหารบ็กโบว์
626 Sombun Prakotpol
627 Thida Saetang
628 Pat Surachutikarn
629 Vichien Supaporn Paoroong
630 Janya Jayakom
631 Saakorat Echaisorn
632 K Williamson
633 Wai & Nalorn
634 Sulak Veera Satrak
635 Tachanog Somphot Prasankeaw
636 Siri Ruangboonsook
637 Gabun Rukquamsook
638 Yasothonnet Family
640 Suwatana Myl
641 Chantrachot Family
642 Vernon Steiner
643 Pornanan Ruksarn Tinkorn Kamsuksee
644 Muiamf Maruno
645 Lemai Irvin
646 Achara Manopinives
647 Janpen Schalbe
648 อาม้าพิมพ์ใจ แซ่ลี้
649 Thunyapauksanon The Royal Thai Massage
650 Wat Saddhadhamma
651 Vanessa Oosomran
652 Omsin Teerungkaviboon
653 Foot Dream
654 Manubon Piamprasartporn
655 กลุ่มจิตอาสา
656 เพื่อน ร้านส้มตำไก่ทอด
657 Cholrakorn Ruangboonsuk
658 คุณบุญรอด อิทปุระ คุณบุญยืน รักคววาสุข
659 Kittika Maksrivorawan
660 คุณประเทือง เวทยเศรษฐ์
661 ครอบครัวฉัตรชัย
662 Omzin Bunttanapan
663 Songphol Pittayanurak
664 พนักงานแม่ครัว และเด็กเสริพ Sweetee Thai
665 Orawan Mahsakulvong
666 Patcharin Hastanand
667 Chamnian Praekhao Nithi Traisngpitak
668 Thai Specialty 2
669 Saowalak Osiri
670 Vijitr Nusra Trimack
671 Supatra Ramos
672 คณะวิคเตอร์วิลล์
673 Samaneri Suyani
674 Watcharin Supattarakarn
675 Uraisri Somrang
676 Kumtorn Arpawong
677 Chananya Permpoon
678 Kisui Sandy Chumpulpackdee
679 Banna Supanan Wangwiwat
680 Nitiphong Tongjai Soonthornwat
681 Suree Buathong
682 Adi Le
683 Matta Choomngern
684 Kainapa Tuamsagol
685 Amara Chantrasirirat
686 William Poompong
687 Anna Sorasithi
688 Ronald Chumnongpak
689 Somsdak Nimkorn
690 Kitja Rashnda Kunatum
691 Sumalee Suddhiphayak
692 Yawapa Leenabangchong
693 Allen Boyle
694 Supa Kumtee
695 Prasith Chitchurwong
696 Kasem Juvasvat
697 Rachnee Torman
698 Supakit Srinuch Thananukorn Wongta
699 พระมหาบัวสาย ปญฺญาวชิโร
700 ตุณวศิน คุณวัสนต์ ประเทืองอุดม
701 คุณอรพรรณ หงษ์ทอง
702 Luma Siow
703 คุณกฤษณา วิบูลย์พันธ์
704 คุณนวลนุช ฟองเรีย
705 คุณขวัญตา ชื่นมีศรี
706 Kamoltihip Gevara
707 Mike Saingarm
708 Danuj Pukprayara
709 Usa Chintawat
710 President Thai Corp.
711 Boonsong Anantasukhon
712 The Thai Paradise
713 Chinda Thiemsuwan
714 Amara Chantrasirirat
715 Komkai Salaloy
716 Phrasiripakorn Phattramedhi
717 Wilai Tangtam
718 Ratana Kesorn
719 Somporntip Cullum
720 Suthep Chinda Tiemsuwan
721 Nukul Kullawanich
722 Natnaree Moonmon
723 Nongluck Hill
724 คุณนวยนารถ ปริญโญทาร
725 Suzanna Vichienrut
726 Sang Gunggavakin

ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นภาพมองจากภายนอกโบสถ์ ส่วนข้างในยังไม่ได้ติดระบบไฟฟ้า หากท่านมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์กับวัดสุทธาวาส ก็ยินดีเสมอ

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email