แจ้งข่าวกำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ปี 2555

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงานรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๑ ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่า

ตามที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระเดชพระคุณพระสุนทรพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ ๑ เป็นประธานฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา และพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ รองเลขาธิการ รูปที่ ๑ เป็นเลขานุการ ดำเนินการให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา และจัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวงครอบคลุมในทุกรัฐภาค นั้น

ปี ๒๕๕๕ นี้ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้ดำเนินการขอตั้งสำนักสอบธรรมสนามหลวงเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ แห่ง และได้รับอนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวงแล้ว มีรายนามดังนี้

๑.      วัดวชิรธรรมปทีป                        รัฐนิวยอร์ค         รัฐภาคตะวันออก                มีผู้สมัครเข้าสอบ  ๓๑ คน

๒.      วัดมงคลรัตนาราม  แทมป้า       รัฐฟลอริดา         รัฐภาคตะวันออก                มีผู้สมัครเข้าสอบ ๙๐ คน

๓.      วัดอตัมมยตาราม                        รัฐวอชิงตัน         รัฐภาคตะวันตก-เหนือ       มีผู้สมัครเข้าสอบ ๘๖ คน

๔.      วัดภาวนาบอสตัน                        รัฐเมสซาชูเสส   รัฐภาคตะวันออก               มีผู้สมัครเข้าสอบ ๔๔ คน

๕.      วัดป่าพุทธยานันทาราม              รัฐเนวาดา           รัฐภาคตะวันตก-ใต้           มีผู้สมัครเข้าสอบ ๔๙คน

รวมมีผู้สมัครเข้าสอบโดยประมาณ  จำนวน ๓๐๐ คน ***สำรวจเฉพาะที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยมีการสอบตามรายการดังนี้

วันอาทิตย์ที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบ ๓ วิชาที่เหลือ วิชาละ ๑ ชั่วโมงครึ่ง แต่ละวิชา มีข้อสอบ ๗ ข้อ ให้ข้อละ ๑๐ คะแนน

รวมแล้วไม่เกิน ๒๘๐ คะแนน ถ้านักเรียนทำได้อย่างต่ำ ๑๔๐ คะแนน ถือว่าสอบผ่าน เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น ตรวจลงคะแนนให้เสร็จภายในวันเดียวกัน


 

กำหนดการ

คณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเปิดสอบธรรมสนามหลวง

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

 

เวลา ๑๙.๓๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 794
เวลา ๒๑.๓๕ น. ถึงสนามบินนานาชาติลอสแองเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๓๐ น. สอบวิชาพุทธประวัติ
เวลา ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัยบัญญัติ (เบญจศีล-เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ)
คณะกรรมการตรวจใบตอบวิชาที่สอบเสร็จแล้วติดต่อกันไป รวมคะแนน และพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สอบได้
เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้ในปีที่ผ่านมา
เวลา ๑๘.๓๐ น. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในสนามหลวง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันที่ ๓๐ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
เวลา ๑๓.๑๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติลอสแองเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 795
วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๒๒.๕๐ น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

*********

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บัญชีรายนามคณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเปิดสอบธรรมสนามหลวง

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๗ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑. สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลีส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย

๑. พระบวรรังษี               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

๒. สนามสอบวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

๑. พระชินวงศเวที            ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

๓. สนามสอบวัดพุทธประทีป นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

๑. พระครูภาวนาโสภณ       วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี

๔. สนามสอบวัดพุทธดัลลัส นครดัลลัส รัฐเท็กซัส

๑. พระเทพสารสุธี            วัดพุทธดัลลัส สหรัฐอเมริกา

๕. สนามสอบวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส

๑. พระสุนทรพุทธิวิเทศ      วัดพุทธาวาส สหรัฐอเมริกา

๖. สนามสอบวัดธัมมาราม นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์

๑. พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ  วัดธัมมาราม สหรัฐอเมริกา

๗. สนามสอบวัดวอชิงตันพุทธวนาราม เมืองออร์เบอร์น รัฐวอชิงตัน

๑. พระวิบูลธรรมวิเทศ       วัดวอชิงตันพุทธวนาราม สหรัฐอเมริกา

๘. สนามสอบวัดอตัมมยตาราม เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน

๑. พระราชโสภณ             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร

๙. สนามสอบวัดพุทธไทยถาวรวนาราม เมืองควีนส์ รัฐนิวยอร์ก

๑. พระครูโสภณเมธาวัฒน์   รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

 

๑๐. สนามสอบวัดวชิรธรรมปทีป เมืองเซ็นเตอร์รีช รัฐนิวยอร์ก

๑. พระธรรมภาวนาวิกรม    ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๑๑. สนามสอบวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย

๑. พระราชสิทธิโมลี           วัดพุทธบูชา สหรัฐอเมริกา

๑๒. สนามสอบวัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี. รัฐเวอร์จิเนีย

๑. พระมหาจินดา ฐานจินฺโต  เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครกิตติสารมุนี

๑๓. สนามสอบวัดพระธรรมกายบอสตัน เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสต

๑. พระกิตติสารมุนี           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๔. สนามสอบวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา

๑. พระราชมุนี                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

๑๕. สนามสอบวัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา

๑. พระอมรมุนี                วัดวิชิตาราม สหรัฐอเมริกา

 

บัญชีจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

 

ที่

สนามสอบ

.ศ.ตรี

.ศ.โท

ธ.ศ.เอก

รวม

      ๑.

วัดไทยลอสแองเจลิส

๓๙

๑๘

๖๒

     ๒.

วัดป่าธรรมชาติ

๘๗

๓๐

๑๒

๑๒๙

     ๓.

วัดพุทธประทีป

๒๐

     ๔.

วัดพุทธดัลลัส

๑๖

๓๑

     ๕.

วัดพุทธาวาส

๑๙

      ๖.

วัดธัมมาราม

๑๘

     ๗.

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

๑๖

๒๕

     ๘.

วัดอตัมมยตาราม

๘๖

๘๖

     ๙.

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

๒๔

 ๑๐.

วัดวชิรธรรมปทีป

๓๑

๓๑

 ๑๑.

วัดพุทธบูชา

๑๑

๑๒.

วัดญาณรังษี

๑๗

๑๓

๓๖

๑๓.

วัดพระธรรมกายบอสตัน

๔๔

๔๔

 ๑๔.

วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า

๙๐

๙๐

 ๑๕.

วัดป่าพุทธยานันทาราม

๔๙

๔๙

รวม

๔๙๕

๑๒๓

๕๗

๖๗๕

 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email