งานประชุมสมัชชาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 26/2560

28 กันยายน -1 ตุลาคม 2560 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดงานประชุมวิสามัญประจำปี 2560 (งานประชุมระดับเจ้าอาวาส) และจัดพิธีการพัทธสีมา วัดชัยมงคลวราราม (สาขาวัดประยุรวงศาวาส) เมืองอ๊อกเด้น รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา มีพระมหาเถระและพระสังฆาธิการร่วมงานประชุมและสังฆกรรม 130 รูป สาธุชนกว่า 300 ท่าน

IMG_5067 IMG_5090 IMG_5091 IMG_5093 IMG_5146 IMG_5157 IMG_5160 IMG_5251 IMG_5298 IMG_5325 IMG_5327 IMG_5342 IMG_5343 IMG_5347 IMG_5350 IMG_5383 IMG_5397 IMG_5414 IMG_5433 IMG_5436 IMG_5467 IMG_5494 IMG_5526 IMG_5573 IMG_5596 IMG_5623 IMG_5627 IMG_5640 IMG_5649 IMG_5651 IMG_5688 IMG_5692 IMG_5706 IMG_5769 IMG_5780 IMG_5785 IMG_5796 IMG_5800 IMG_5830 IMG_5895 IMG_5897 IMG_5902 IMG_5952 IMG_5956 IMG_5962 IMG_5969 IMG_5973 IMG_5974 IMG_5983 IMG_5997 IMG_6001 IMG_6016

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email